Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

kalsnava@madona.lv,
 
 

Arhīvs

50910

IZSOLE
23.01.2015


Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa ZTI Ineta Kaktiņa,

pārdod otrajā  izsolē Maritai Pugačevai piederošo nekustamo īpašumu Aiviekstes māja 32-19, kadastra Nr. 7062 900 0235, kas atrodas Aiviekstē, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 52,9 m2. Kopīpašuma 529/12323 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes.

 Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 1800.

Sākumcena otrajā izsolē EUR 1350.00

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Piedzinēji – SIA Kalsnavas komunālais uzņēmums, Pārupes iela 2, Kalsnavas pagasts, Madonas novads.

Izsole notiks 2015.gada 25.februārī pulksten 10.00, Valmierā, L.Laicena ielā 9-113.

 Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 135 ZTI Inetas Kaktiņas Reģ.Nr.05066012657 depozīta kontā

 Nr. LV86TREL9199070002000,Valsts kase, kods TRELLV22.

Uzziņas pa tālruni 64250165.
      Atpakaļ