Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

kalsnava@madona.lv,
 
 

Arhīvs

113027

AICINA DARBĀ !
18.08.2020


Madonas novada pašvaldības Kalsnavas pagasta  pirmsskolas izglītības iestāde “Lācītis Pūks” uz nenoteiktu laiku aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju, kā arī uz noteiktu laiku aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju.

Galvenie amata pienākumi:

 • Īstenot iestādē licencētās pirmsskolas izglītības programmas;
 • Nodrošināt kvalitatīvu pedagoģisku procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstību, individualitāti;
 • Veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem, lai veicinātu viņu vispusīgu attīstību, nostiprinātu veselību, veidotu nepieciešamās prasmes un iemaņas, risinātu adaptācijas problēmas;
 • Sadarboties ar izglītojamā vecākiem, lai sniegtu atbalstu izglītojamajam izglītības procesā un socializācijas jautājumos;
 • Veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un sava darba pašanalīzi;
 • Rūpēties par izglītojamo drošību un izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu;
 • Plānot savu darbu un par darba rezultātiem informēt izglītības iestādes vadību noteiktajā kārtībā;
 • Piedalīties izglītības iestādes pedagoģiskās padomes sēdēs un citās sanāksmēs, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darbu;
 • Kārtot dokumentāciju atbilstoši izglītības iestādes noteiktajām prasībām;
 • Dalīties pieredzē ar savas un citu iestāžu kolēģiem;
 • Pilnveidot savas profesionālās kompetences;
 • Ievērot darba kārtības noteikumus un ētikas normas

Prasības pretendentam:

Izglītība atbilstoši normatīvajiem aktiem par pirmsskolas pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību.

Par vispārējās izglītības pirmsskolas pedagogu ir tiesīga strādāt persona, kuras izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst vienai no šādām prasībām:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija;
 • augstākā pedagoģiskā izglītība un sākumizglītības skolotāja kvalifikācija;
 • augstākā izglītība pedagoģijā un apgūta programma, kuras apjoms ir vismaz 72 stundas un pēc kuras apguves pedagogs iegūst sertifikātu pedagoģijā, speciālajā izglītībā, pirmsskolas saturā un didaktikā;
 • maģistra vai doktora grāds izglītībā vai pedagoģijā un tā iegūšanai izstrādātais zinātniskais darbs ir saistīts ar pirmsskolas izglītības saturu un didaktiku;
 • pedagogs, kurš iegūst augstāko pedagoģisko izglītību, ir tiesīgs strādāt bez profesionālās kompetences pilnveides līdz augstāko pedagoģisko izglītību apliecinoša dokumenta ieguvei. 

Slodze: 0,95 precizējama uz 01.09.2020.

Amata alga par slodzi 750.00 Eur

Darba vieta: Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV- 4860

Informācija pa tālr.: 20371492Pieteikumu sūtīt uz e-pastu: lacitispuks@madona.lv ar norādi “Pirmsskolas skolotāja vakance” līdz 26.08.2020.

Pieteikums sastāv no:

 • profesionālās dzīves apraksta (CV);
 • motivācijas vēstules.       Atpakaļ