Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+37120371490,
kalsnava@madona.lv,
 
 

Aktualitātes

   
41571

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem!Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem!

Kalsnavas pagasta pārvalde informē, ka 2014.gadā tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus ir nodokļu maksātājiem, kuriem piešķirts maznodrošinātas, vai trūcīgas personas statuss, daudzbērnu ģimenēm, politiski represētajām personām,Madonas novada iedzīvotājiem – nestrādājošiem invalīdiem

Lai saņemtu Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 2014.gadamMadonas novada pašvaldībā Kalsnavas pagasta pārvaldē līdz 31.03.2014jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  1. Maznodrošinātai,vai trūcīgai personai

- iesniegums un parakstītsapliecinājums, ka nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

  1. Daudzbērnuģimenei

- iesniegums un parakstītsapliecinājums, ka nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

3. Politiski represētai personai

- iesniegums un parakstītsapliecinājums, ka nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

- politiski represētās personas apliecības kopiju(uzrādot oriģinālu); (iesniedzot pirmo reizi)

4.Nestrādājošiem invalīdiem

- iesniegums un parakstīts apliecinājums, kanekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

                     -Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas invalīda apliecībaskopija (uzrādot oriģinālu);

                     -LR Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par darba ņēmēja vai pašnodarbinātāspersonas statusa neesamību.

Pašvaldība par NĪN apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņomaksātājam līdz tā paša gada 15. februārim. Ja maksāšanas paziņojumsnav saņemts, lūdzam viena mēneša laikā par to informēt Madonas novadapašvaldības Kalsnavas pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma nodokļa administratoriLieni Kokoreviču, tālr. 64807255, e-pasts: kalsnava@madona.lv,liene.kokorevica@madona.lv.

            Ja nodokļa maksātājs nav deklarējisdzīvesvietu likumdošanā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļuadministrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, kā arī nodokļa maksātājslikumā noteiktajā termiņā nav informējis nodokļu administrāciju par to, ka navsaņemts maksāšanas paziņojums, nodokļa maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts,bet nodokļa aprēķins stājas spēkā kārtējā taksācijas gada 22.martā (likuma „Parnekustamā īpašuma nodokli" 6. panta 14.daļa).

            NĪN maksājams reizi ceturksnī – 31.martā, 15. maijā, 15. augustā un 17. novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā nonodokļa gada summas. Saskaņā ar likuma prasībām, par nodokļu maksājuma samaksastermiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no laikānenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu. 

Neskaidrību gadījumā par nekustamā īpašuma nodokļaapmēriem, to aprēķināšanas kārtību un atvieglojumiem varat sazināties arpašvaldības nodokļu administratori Lieni Kokoreviču, tālr. 64807255, e-pasts: liene.kokorevica@madona.lv.

Sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām,portālā www.epakalpojumi.lviedzīvotājiem tiek piedāvāts elektroniskais pakalpojums – Nekustamā īpašuma nodoklis(NĪN)

Portālā pakalpojuma lietotājs var:

  • iegūt informāciju par savunekustamo īpašumu nodokli Latvijas pašvaldībās;
  • aplūkot un izdrukātmaksāšanas paziņojumus par saviem īpašumiem;
  • pieteikties saņemtelektroniski maksāšanas paziņojumus;
  • veikt nodokļa apmaksu parsaviem īpašumiem vari arī apmaksu par citas fiziskas vai juridiskaspersonas īpašumiem;
  • iegūt informāciju parveiktajiem, sev piederošo īpašumu, nodokļa maksājumiem pašvaldībās;
  • iegūtcitu noderīgu informāciju par nekustamā īpašuma nodokli.

Pieteikties nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanaspaziņojuma saņemšana elektroniski iedzīvotāji var arī Kalsnavas pagastapārvaldē, Pārupes ielā 2, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, uzrakstot iesniegumuun norādot e-pasta adresi, uz kuru turpmāk tiks nosūtīti maksāšanas paziņojumi.
 
      Atpakaļ