Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+37120371490,
kalsnava@madona.lv,
 
 

Aktualitātes

   
114763

IESAISTIES! PLĀNOSIM MADONAS NOVADA ATTĪSTĪBU KOPĀ!Madonas novada pašvaldības dome 2020. gada 22.septembrī ir pieņēmusi lēmumu uzsākt Madonas novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam un Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2035.gadam izstrādi, sadarbojoties ar Cesvaines, Ērgļu un Lubānas novada pašvaldībām
Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, sākot ar 2021. gada 1. jūliju Madonas novada administratīvajā teritorijā ietilps teritoriālās iedalījuma vienības - Aronas pagasts, Barkavas pagasts, Bērzaunes pagasts, Cesvaines pagasts, Cesvaines pilsēta, Dzelzavas pagasts, Ērgļu pagasts, Indrānu pagasts, Jumurdas pagasts, Kalsnavas pagasts, Lazdonas pagasts, Liezēres pagasts, Lubānas pilsēta, Ļaudonas pagasts, Madonas pilsēta, Mārcienas pagasts, Mētrienas pagasts, Ošupes pagasts, Praulienas pagasts, Sarkaņu pagasts, Sausnējas pagasts, Vestienas pagasts.

 

Lai 2021. gada pašvaldību vēlēšanas ievēlētā pašvaldības dome varētu uzsākt pildīt savas funkcijas un uzdevumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nepieciešams izstrādāt jaunveidojamā Madonas novada Attīstības programmu 2021.-2027. gadam un Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2035. gadam.

Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, lai nodrošinātu mērķtiecīgu novada teritorijas attīstību ilgtermiņā. Šis dokuments būs par pamatu pašvaldības budžeta līdzekļu plānveidīgai izlietošanai attīstības projektiem un investīciju piesaistei. Savukārt, Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteikts attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, prioritātes un to īstenošanas vizuāls atspoguļojums telpiskās attīstības perspektīvā, ievērojot Madonas novada attīstības programmu un izvērtējot nacionālā līmeņa, attiecīgā plānošanas reģiona un blakus esošo pašvaldību plānošanas dokumentus, nodrošinot iedzīvotāju līdzdalību izstrādes procesā.

 

Iedzīvotāji līdzdarboties plānošanas dokumentu izstrādē varēs arī līdz šā gada 30. novembrim, aizpildot Madonas novada pašvaldības organizēto iedzīvotāju aptauju, kā arī, piedaloties sabiedriskās apspriešanas sapulcēs.

Aicinām ikvienu Madonas, Cesvaines, Ērgļu un Lubānas novada iedzīvotāju iesaistīties aptaujā un līdzdarboties novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādē!

 

Saite uz aptaujas anketu: https://arcg.is/0XjKP00

Anketu var aizpildīt arī, nolasot divdimensiju svītrkodu: 

 

Termiņš – 2020. gada 30. novembris.  Anketas aizpildīšanai nepieciešamas aptuveni 10 minūtes.
 
      Atpakaļ