Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

kalsnava@madona.lv,
 
 

Aktualitātes

   

Darba devējiem!Pasākuma mērķis:

Veicināt skolēnu īslaicīgu (vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot)) nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas un pieredzi. Par paveikto darbu skolēns saņem atalgojumu vismaz valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī.

Pasākuma īstenošanai var pieteikties darba devēji, kas atbilst izvirzītajām prasībām:

 1. var nodrošināt skolēnam darbu, kas nav saistīts ar paaugstinātu risku skolēna drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai;
 2. var nodrošināt darba vadītāju, kurš pasākumā iesaistītajiem izglītojamajiem palīdz apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas, veic darba laika uzskaiti, kontrolē izglītojamā darbu un nodrošina izglītojamā uzraudzību darba laikā (1 darba vadītājs vada darbu vienlaicīgi ne vairāk kā 10 skolēniem, ja darbs tiek vadīts vismaz vienam skolēnam ar invaliditāti – ne vairāk kā pieciem skolēniem);
 3. var nodrošināt skolēnam vecumā no 15 līdz 18 gadiem darba laiku ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā;
 4. var nodrošināt skolēnam vecumā no 18 līdz 20 gadiem darba laiku ne ilgāk kā 8 stundas dienā un ne vairāk kā 40 stundas nedēļā;
 5. atbilst “Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas nolikuma” prasībām. 

Atbalsts pasākuma īstenošanai:

 1. dotācija darba devējam skolēna mēneša darba algai:
  • 1.1 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;
  • 1.2. skolēna ar invaliditāti mēneša darba algai valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā;
 2. dotācija darba devējam darba vadītāja darba algai:
  • 2.1. viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas par 1 skolēna darba vadīšanu;
  • 2.2. ja vada darbu vismaz vienam skolēnam ar invaliditāti 60% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, attiecīgi par katra nākamo skolēnu – viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;
 3. apmaksātas veselības pārbaudes skolēniem, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm;
 4. darba devējam pasākuma īstenošanas periodā ir iespēja saņemt konsultāciju par skolēna ar invaliditāti nodarbināšanu;
 5. skolēni, kuri ir iesaistīti pasākumā, tiek apdrošināti pret nelaimes gadījumiem darba vietās.

Pieteikumu anketas: //docs/1216/Pieteikuma_2piel_pienakumu_apraksts.doc

                              /docs/1216/Pieteikums.doc 

                            /docs/1216/Pieteikuma_1piel_darba_vietu_saraksts_.xls 
 
      Atpakaļ