Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

kalsnava@madona.lv,
 
 

Aktualitātes

   
112353

“Traktortehnikas izsole” 

“Traktortehnikas izsole”

 

NOTEIKUMI

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, ar mērķi ierobežot COVID-19 izplatību, organizētā izsole notiek bez klātienes apmeklējuma elektroniskā veidā.

Lai pieteiktos izsolēm, pieteikumus un citus nepieciešamos dokumentus lūdzam iesniegt izmantojot e-pastu. Piedāvājumus izsolei iesniedziet savlaicīgi pirms izsoles.

Izsoles pamatnoteikumi

1.1. Izsoles nosaukums: “Traktortehnikas izsole”

1.2. Izsoles noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā izsludināma un rīkojama izsole par tiesībām iegādāties AS “Latvijas valsts meži” LVM Sēklas un stādi piederošo kustamo mantu (traktors T-25 A) – turpmāk tekstā – “kustamā manta” (turpmāk –Izsole).

1.3. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu.

1.3. Izsoles mērķis ir nodrošināt maksimāli izdevīgu un efektīvu AS “Latvijas valsts meži” īpašumā esošās kustamās mantas (traktors T-25 A) pārdošanu, nodrošinot Izsoles dalībnieku godīgu un brīvu konkurenci. Izsoles rezultātā Izsoles uzvarētājam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības par AS “Latvijas valsts meži” LVM Sēklas un stādi īpašumā esošas kustamas manta (traktors T-25 A) iegādi (turpmāk – Līgums).

1.4. Izsoles veids – rakstiska.

1.5. Izsoli AS “Latvijas valsts meži” LVM Sēklas un stādi vārdā organizē komisija (turpmāk – Komisija). Komisija lemj par visiem ar Izsoles rīkošanu un norisi saistītajiem jautājumiem, veic visas darbības saskaņā ar Noteikumiem.

1.6. Piedalīšanās Izsolē ir Izsoles dalībnieka brīvas gribas izpausme. Izsoles noteikumi un iespējas sacensties par Līguma slēgšanas tiesību iegūšanu visiem Izsoles dalībniekiem ir vienādas.

1.7. Izsolē var piedalīties juridiskas un fiziskas personas.

2. Izsoles rīkotājs

AS “Latvijas valsts meži” LVM Sēklas un stādi (turpmāk – Izsoles rīkotājs)

Juridiskā adrese: Rīga, Vaiņodes iela 1, LV – 1004, 

Vien. reģ. Nr. 40003466281

Norēķinu konti:

= AS “SEB banka”,

= AS „Swedbank”,

= AS „DNB Banka”,

= AS “Citadele banka”,

= AS „NORDEA Bank AB Latvijas filiāle”,

3. Izsoles priekšmets un sākumcena

3.1. Izsoles priekšmets – tiesības slēgt līgumu par AS “Latvijas valsts meži” LVM Sēklas un stādi īpašumā esošas kustamās mantas (traktoru T-25 A) iegādi. 

3.2. Izsoles dalībniekam ir tiesības iepazīties ar kustamās mantas (traktoru T-25 A) faktisko stāvokli, veicot objekta apskati dabā, Kalsnavas arborētums, “Slodas”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, par apskates datumu un laiku vienojoties ar Kalsnavas arborētuma vadītāju Sanitu Vaivodi-Āzenu, tālr. 29326912 vienojoties ne vēlāk kā 2 (divas) darbdienas pirms Izsoles dienas. Noteikumu pielikumā ietvertajam preču aprakstam ir informatīva nozīme.

3.3. Izsole tiek organizēta par visu Izsoles priekšmetu. Izsoles dalībniekam ir tiesības piedalīties izsolē par visu Izsoles priekšmeta daļu. Izsole tiek organizēta tikai par visu konkrētas izsoles priekšmeta daļas apjomu.

3.4. Izsoles objekta sākumcena:

3.4.1. Saskaņā ar transportlīdzekļa vērtības aktu Nr. 05-05-2020: 1345,39 EUR (viens tūkstotis trīs simti četrdesmit pieci euro 39 centi) ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN );

3.5. Informācija par Izsoli tiek publicēta Kalsnavas pagasta mājas lapā:https://www.kalsnava.lv/aktualitates/traktortehnikas-izsole?pp=

4. Noteikumu saņemšana, noteikumu saņēmēja reģistrācija, kontaktpersonas

4.1. Ar Noteikumiem var iepazīties Kalsnavas pagasta mājas lapā:  https://www.kalsnava.lv/aktualitates/traktortehnikas-izsole?pp=

4.2. Komisija ir tiesīga izdarīt grozījumus Noteikumos ne vēlāk kā 1 (vienu) darbdienu pirms Izsoles dienas. Grozījumu izdarīšanas gadījumā, Komisija informē visus Izsoles dalībniekus, kas ir reģistrējušies Noteikumu saņemšanai.

4.3. Kontaktpersonas:

4.3.1. juridiskā rakstura jautājumos (Noteikumu prasības Izsoles dalībniekiem): Iepirkumu un līgumu vadītājs Agnese Vaivode, tālr. 28344750, e-pasts: a.vaivode@lvm.lv

4.3.2. jautājumos par Izsoles priekšmetu: noteikumu 3.2.punktā minētā persona.

5. Pieteikuma dalībai Izsolē noformēšana un iesniegšana

5.1. Izsolē var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona, kas iesniegusi pieteikumu (Nolikuma 1.pielikums) dalībai izsolē. Pieteikums dalībai Izsolē iesniedzams elektroniski nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi a.vaivode@lvm.lv līdz 2020.gada 12.jūnija plkst.10:00.

5.2. Visi pēc pieteikumu iesniegšanai noteiktā termiņa beigām saņemtie/iesniegtie pieteikumi netiks pieņemti.

5.3. Saņemot pieteikumus, tos reģistrē Izsoles pieteikumu iesniegšanas reģistrācijas lapā iesniegšanas secībā.

5.4. Informācija par reģistrētiem Izsoles dalībniekiem un to skaitu netiek izpausta līdz Izsoles

sākumam.

5.5. Izsoles dalībnieks dalībai Izsolē iesniedz:

5.5.1. pieteikuma veidlapu (sagatavo saskaņā ar Noteikumu 1.pielikumu). Parakstot pieteikumu

Izsoles dalībnieks vienlaikus apliecina, ka piekrīt visiem izsoles Noteikumu noteikumiem un ir gatavs iegādāties kustamo mantu (traktors T-25 A) saskaņā ar Noteikumu 2.pielikumā pievienotajā Līguma projektā ietvertajiem noteikumiem.

5.5.2. Pilnvaru, gadījumā, ja Izsoles dalībnieku pārstāvēs pilnvarota persona un pārstāvības tiesības nav publiski reģistrētas;

5.6.Pieteikumu pretendents ir tiesīgs iesniegt nosūtot pieteikumu elektroniski uz e-pasta adresi a.vaivode@lvm.lv

6. Izsoles norise

6.1. Izsoles norises vieta – Pārupes iela 4, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov., laiks –2020.gada 12.jūnijs, plkst.10:00.

6.2. Izsolei tiek pielaisti tikai tie Izsoles dalībnieki, kas iesnieguši pieteikumu līdz Noteikumu 5.1.punktā noteiktā termiņa beigām.

6.3. Izsoles dalībnieks, piesakoties Izsolei apliecina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem, Izsoles

norises nosacījumiem un Līguma projekta noteikumiem, tie ir skaidri saprotami un pretenziju nav.

6.4. Pirms Izsoles katrs Komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ

varētu uzskatīt, ka viņš ir personīgi ieinteresēts kāda Izsoles dalībnieka darbībā. Ja šāds

apliecinājums nav parakstīts, Komisijas loceklis nedrīkst piedalīties Komisijas darbā.

6.5. Izsolē tiesības piedalīties ir tikai personām, kurām ir Izsoles dalībnieku pārstāvības tiesības.

6.6. Izsole notiek, ja pieteikumu iesniedzis vismaz viens Izsoles dalībnieks vai viņa pilnvarotā persona.

6.7. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot Izsoli, nosauc Izsoles priekšmetu un informē par Izsoles

kārtību.

6.8. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles noslēguma protokolu paraksta visi Komisijas locekļi.

6.9. Ja uz Izsoli pieteikumu iesniedzis tikai viens Izsoles dalībnieks, tiesības slēgt Līgumu iegūst vienīgais Izsoles dalībnieks par piedāvāto Izsoles cenu.

6.10. Gadījumā, ja Izsoles laikā tiek konstatēts, ka Izsoles dalībnieks – personas pilnvarotais

pārstāvis nosolījis maksu, kuras apmērs pārsniedz tai izsniegtajā pilnvarā norādīto pilnvarojuma robežu, Komisijai ir tiesības noraidīt Izsoles dalībnieka solījumu, par to izdarot atzīmi Izsoles protokolā.

6.11. Par Izsoles uzvarētāju tiek atzīts un Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas Izsoles

dalībniekam, kas piedāvājis visaugstāko cenu. Lēmums par izsoles uzvarētāju tiek pieņemts

par visu Izsoles priekšmetu.

6.12. Komisija apstiprina un lēmumu par Izsoles uzvarētāju pieņem tūlīt pēc Izsoles, paziņojot Izsoles dalībniekiem par izsoles rezultātiem, paziņojumu nosūtot uz izsoles dalībnieka pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

7. Līguma noslēgšanas kārtība

7.1. Pēc Izsoles rezultātu paziņošanas Izsoles uzvarētājs tiek uzaicināts noslēgt Līgumu.

7.2. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Izsoles

rezultātu paziņošanas paraksta Līgumu (Nolikuma 2.pielikumā) vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt Līgumu. Ja iepriekš minētajā termiņā Izsoles dalībnieks Līgumu neparaksta vai iesniedz atteikumu parakstīt Līgumu, uzskatāms, ka Izsoles dalībnieks no Līguma slēgšanas ir atteicies.

7.3. Gadījumā, ja Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, atsakās slēgt Līgumu,

Izsoles organizētājam ir tiesības Līguma slēgšanas tiesības piešķirt Izsoles dalībniekam, kurš piedāvājis nākamo visaugstāko cenu.

7.4. Līguma izpildes kārtība, tajā skaitā, norēķini par Izsoles priekšmetu un Izsoles priekšmeta

nodošana Izsoles uzvarētājam, ir noteikta Nolikuma 2.pielikumā pievienotajā Līguma projektā.

Nolikuma pielikumi:

 /docs/1216/Izsoles_noteikumi__1_.docx

/docs/1216/Transportlidzekla akts.pdf 
 
      Atpakaļ