Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+37120371490,
kalsnava@madona.lv,
 
 

Aktualitātes

   
42788

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU PROJEKTU KONKURSS - 2014                                      APSTIPRINĀTS

Madonas novada pašvaldības ārkārtas domes

sēdē 18.02.2014. lēmumu Nr.86 (protokols Nr.4, 24.p.)

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU PROJEKTU KONKURSS - 2014

NOLIKUMS

1.     KONKURSA MĒRĶIS

Veicināt pilsonisko līdzdalību dzīves kvalitātes uzlabošanā Madonas novadā.

2.     KONKURSA PRIORITĀTES

2.1.Atbalsta pasākumi bērniem un jauniešiem karjeras izvēlē.

2.2.Nodarbinātības veicināšana Madonas novadā (apmācības uzņēmējdarbības uzsākšanai, cilvēkresursu kapacitātes celšanai).

3.     PROJEKTU PIETEICĒJI

3.1.Madonas novada pašvaldības pagastu pārvaldes.

3.2.Madonas novada pašvaldības pārziņā esošās iestādes.

3.3.Madonas novada sabiedriskās organizācijas.

3.4.Madonas novada uzņēmumi.

4.     KONKURSA IZSLUDINĀŠANA

4.1.Konkurss tiek izsludināts 2014.gada 20.februārī.

4.2.Izglītības programmu projektu konkursa - 2014 nolikums un pieteikuma veidlapa          pieejama Madonas novada pašvaldības mājas lapā www.madona.lv.

4.3.Informāciju par izglītības programmām var saņemt Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļā Saieta laukumā 1, 404. kabinetā no plkst.8.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00, tel.64860570 (Vivita Vecozola), vivita.vecozola@madona.lv.

5.     PROJEKTA DARBĪBAS LAIKS UN FINANSĒJUMA IEROBEŽOJUMI

5.1.Finansējumu piešķir konkursa kārtībā atbalstītajiem projektiem, kuru īstenošanas laiks paredzēts no 01.04.2014. līdz 30.11.2014.

5.2.Maksimālā finansējuma summa vienam projektam EUR 350,00.

6.      ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS

6.1.Lektoru, moderatoru, nodarbību vadītāju atalgojums.

6.2.Materiāli aktivitātēm.

6.3.Pakalpojumu apmaksa.

7.     NEATTIECINĀMĀS IZMAKSAS

7.1.Būvniecības un remonta izdevumi.

7.2.Projekta vadītāja atalgojums.

8.     PROJEKTU PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

8.1.Aizpildīts projekta pieteikums  jāiesniedz Madonā, Saieta laukumā 1, Madonas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas zālē (1. stāva 101.kab.).

8.2.Jāiesniedz projekta pieteikuma oriģināls un 4 tā kopijas.

8.3.Projekta iesniegšanas termiņš - 2014.gada 14.marts, plkst.1600.

8.4.Viens projekta pieteicējs var iesniegt vairākus projekta pieteikumus.

9.     PROJEKTU KONKURSA PIETEIKUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

9.1.Projektu pieteikumus to iesniegšanas secībā izvērtē Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja apstiprināta komisija 5 cilvēku sastāvā.

9.2.Pieteikumu izvērtē saskaņā ar izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem:

Kritēriji

Maksimālais punktu skaits

Vērtējums

Projekta atbilstība mērķim un prioritātēm

20


Projektā aprakstā skaidri formulēta ideja un izklāstīta īstenošanas gaita

20


Projektā aptvertā mērķauditorija, tās lielums

15


 Projekta tāmes precizitāte un pamatojums

15


 Projekta paredzamais rezultāts

15


 Projekta ieviesēju profesionalitāte un pieredze atbilstošu pasākumu realizēšanā

15


 Kopējais punktu skaits

100


9.3.Komisija lēmumus pieņem, atklāti balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalsojuši 3 komisijas locekļi

10.  REZULTĀTU PAZIŅOŠANA

10.1.        Rezultāti tiks paziņoti rakstiski 2 nedēļu laikā pēc projektu pieteikumu iesniegšanas gala termiņa

10.2.        Rezultāti tiks ievietoti Madonas novada pašvaldības mājas lapā www.madona.lv

11.  PROJEKTA FINANSĒŠANAS KĀRTĪBU NOSAKA LĪGUMS STARP MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBU UN FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJU

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                      A.Ceļapīters

fin_atskaite 1.doc 

saturiska_atskaite 1.doc 

veidlapa.doc 

 

 
      Atpakaļ